Види гіпотез

У процесі розвитку знань гіпотези розрізняються за своїм пізнавальним функціям і по об'єкту дослідження.

1. За функціями у пізнавальному процесі розрізняють гіпотези (1) описові і (2) пояснювальні.

(1) Описова гіпотеза - це припущення про властивості, властивих досліджуваному об'єкту. Така гіпотеза зазвичай відповідає на питання: «Що становить собою даний предмет?» або «Які властивості має даний предмет?»

Описові гіпотези можуть висуватися з метою виявлення складу або структури об'єкта, пояснення його механізму або процедурних особливостей його діяльності, його функціональних характеристик.

Наприклад, виникла в теорії фізики гіпотеза про хвильовому поширенні світла була гіпотезою про механізм світлового руху. Припущення хіміка про компонентах і атомних ланцюжках нового полімеру відноситься до гіпотез про склад і структуру. Гіпотеза політолога чи юриста, пророча найближчий або окремий соціальний ефект прийнятого нового пакету законоположень, відноситься до функціональних припущеннями.

Особливе місце серед описових гіпотез займають гіпотези про існування об'єкта, яке називають екзистенційними. Прикладом є припущення про колись спільне існування материка Західного (Америка) і Східного (Європа і Африка) півкуль. Подібна і гіпотеза про існування Атлантиди.

(2) Пояснювальна гіпотеза - це припущення про причини виникнення об'єкта дослідження. Ці гіпотези зазвичай з'ясовують: «Чому сталася ця подія?» або «Які причини появи даного предмета?»

Приклади таких припущень: гіпотеза про походження Тунгуського метеорита; гіпотези про появу льодовикових періодів на Землі; про причини вимирання тварин у різні геологічні епохи; про спонукальних причинах і мотивах вчинення обвинуваченим злочину та інші.

Історія науки показує, що в процесі розвитку знань спочатку висуваються екзистенційні гіпотези, які з'ясовують факт існування об'єктів. Потім описові гіпотези про властивості цих об'єктів. Остання щабель - побудова пояснювальних гіпотез, які розкривають механізм та причини виникнення об'єктів. Ця послідовність відображає діалектику процесу пізнання: від простого - до складного, від зовнішнього до внутрішнього, від явищ до сутності.

2. По об'єкту дослідження розрізняють гіпотези: загальні і приватні.

(1) Загальною гіпотезою називають обґрунтоване припущення про закономірних зв'язках і емпіричних регулярностях. Прикладами загальних гіпотез є: розвинута у XVIII ст. М. В. Ломоносовим гіпотеза про атомистическом будову речовини; сучасні конкуруючі гіпотези академіка О. Ю. Шмідта та академіка В. Р. Фесенкова про походження небесних тіл; гіпотези про органічному та неорганічному походження нафти та інші.

Загальні гіпотези виконують роль будівельних лісів у розвитку наукових знань. Будучи доведеними, вони стають науковими теоріями і є цінним внеском у розвиток наукових знань.

(2) Приватна гіпотеза - це обґрунтоване припущення про походження та властивості одиничних фактів, конкретних подій і явищ. Якщо одиничне обставина послужила причиною виникнення інших фактів і якщо воно недоступне безпосередньому сприйманню, то його пізнання приймає форму гіпотези про існування або про властивості цієї обставини.

Приватні гіпотези висуваються як в природознавстві, так і в суспільно-історичних науках. Археолог, наприклад, висуває гіпотезу про походження виявлених при розкопках предметів. Історик будує гіпотезу про взаємозв'язок між конкретними історичними подіями або діями окремих осіб.


Яндекс.Метрика