Виникнення і етапи розвитку традиційної формальної логіки

Засновником логіки - або, як іноді кажуть, «батьком логіки» - прийнято вважати найбільшого давньогрецького філософа і вченого-енциклопедиста Аристотеля (384-322 рр. до н. е.). Слід, однак, враховувати, що перше досить розгорнуте і систематичне виклад логічних проблем фактично дав більш ранній давньогрецький філософ і природодослідник Демокріт (460 - приблизно 370 р. до н. е..). Серед його численних праць був і великий трактат в трьох книгах «Про логічному, або Про канони» (від грец. капоп - припис, правило). Тут не тільки були розкриті сутність пізнання, його основні форми та критерії істини, але і показана величезна роль логічних міркувань у пізнанні, дана класифікація суджень, піддані рішучій критиці деякі види вивідного знання і зроблена спроба розробити індуктивну логіку - логіку досвідченого знання.
На жаль, цей трактат Демокріта, як і всі інші, до нас не дійшов. Однак він був широко використаний Аристотелем в його розробці грандіозної системи логіки. А від неї безпосередньо бере початок сучасна логіка.

Аристотелю належить ряд трактатів з логіки, об'єднаних пізніше під назвою «Органон» (від грец. organon - знаряддя, інструмент).

В фокусі всіх його логічних роздумів - теорія вивідного знання - дедуктивних умовиводів і доказів. Вона розроблена з такою глибиною і ретельністю, що пройшла крізь товщу століть і в основному зберегла своє значення до наших днів.

Аристотель дав також класифікацію категорій - найбільш загальних понять і близьку до демокритовской класифікацію суджень, він сформулював три фундаментальних закону мислення - закон тотожності, закон суперечності і закон виключеного третього. Логічне вчення Аристотеля чудово тим, що в зародку містить, по суті, всі пізніші розділи, напрямки і типи логіки - індуктивного, символічної, діалектичної. Правда, сам Аристотель називав створену ним науку не «логікою», а насамперед «аналітикою», хоча і вживав термін «логічне». Сам же термін «логіка» увійшов у науковий обіг декілька пізніше, в III ст. до н. е. Причому у відповідності з двоєдиним сенсом давньогрецького слова «logos» («слово», «думка») він об'єднав і мистецтво мислити - діалектику, і мистецтво міркувати - риторику. Лише з прогресом наукових знань цим терміном стала позначатися власне логічна проблематика, а діалектика і риторика виділилися в інші самостійні галузі знання.

Будучи гігантським узагальненням попередньої практики мислення, логіка Аристотеля справила потужний вплив на її подальший розвиток, і перш за все на наукове пізнання. Так, під сильним враженням від цієї науки написані знамениті «Начала» Евкліда (близько 323-283 рр. до н. е.). У них підведено величний підсумок розвитку грецької математики за попередні три століття і вперше з такою силою проявився на практиці дедуктивний метод побудови наукової теорії. Оцінюючи історичне значення праці Евкліда як практичного застосування логіки, А. Ейнштейн підкреслював, що це дивовижне твір дало людському розуму ту впевненість у собі, яка була так необхідна для його подальшої діяльності.

Логіка Аристотеля значно вплинула також на розвиток ораторського мистецтва, особливо судових промов. Так, один з теоретиків риторики Гермагор близько середини II ст. до н. е. розробив знамениту «систему знаходження», яка стала найвищим досягненням риторичної теорії епохи еллінізму. Все різноманіття судових «казусів» (випадків) зведено в ній до єдиної схемою видів і різновидів («статутів»), якою користувалися у промовах оратори.

У свою чергу, сама логіка отримала подальший розвиток як в Греції, так і в інших країнах, причому і на Заході і на Сході. Це розвиток викликалося, з одного боку, безперервним удосконаленням і збагаченням практики мислення (в якому все більшу питому вагу займало наукове пізнання), а з іншого - все більш глибоким проникненням у сутність розумових процесів. А воно проявлялося не лише у все більш повному і точному тлумаченні сформованого кола проблем, але і в послідовному розширенні предмета логіки за рахунок висування та аналізу нових се проблем. Спочатку це виразилося, наприклад, в деталізації та узагальнення аристотелівської теорії дедукції. Поряд з посиленою розробкою теорії умовиводів з простих суджень досліджувалися і нові форми дедуктивного виведення - із складних суджень. Така, наприклад, логіка стоїків (Зенон, Хрисипп - III ст. до н. е..). До речі, саме їм належить честь введення терміна «логіка» у науковий обіг.


Яндекс.Метрика