Виникнення і етапи розвитку традиційної формальної логіки

У середні століття великий суспільний резонанс отримала проблема загальних понять - «універсалій». Спір про них розтягнувся на століття і справив помітний вплив на подальший розвиток логіки. Проте в цілому аристотелевская логіка придбала схоластичний, відірваний від життя і науки характер; темпи її розвитку суттєво сповільнилися.

В епоху Відродження логіка переживала справжній криза. Вона розцінювалася як логіки «штучного мислення», заснованого на вірі, якому протиставлялося природне мислення, що базується на інтуїції та уяві.
Новий, більш високий етап у розвитку логіки починається з XVII ст. Цей етап органічно пов'язаний із створенням у її рамках поряд з дедуктивної логіки індуктивної логіки. У ній знайшли відображення різноманітні процеси отримання обшіх знань на основі все більш накапливавшегося емпіричного матеріалу. Потреба в отриманні таких знань найбільш повно усвідомив і висловив у своїх працях видатний англійський філософ і натураліст Ф. Бекон (1561-1626). Він і став родоначальником індуктивної логіки. «... Логіка, яка тепер є, марна для відкриття знань», - виніс він свій суворий вирок. Тому як би на противагу старому «Органону» Арістотеля Бекон написав «Новий Органон...», де й виклав індуктивну логіку, яку він розцінював як «мистецтво відкриття». Головна увага в ній він звернув на розробку індуктивних методів визначення причинної залежності явищ. У цьому величезна заслуга Бекона.

Проте створене ним вчення про індукції за іронією долі виявилося не запереченням попередньої логіки, а її подальшим збагаченням і розвитком. Воно сприяло створенню узагальненої теорії умовиводів. І це природно, бо, як буде показано нижче, індукція і дедукція не виключають, а припускають один одного і знаходяться в органічній єдності. Нездійсненними виявилися і мрії Бекона про створення логіки наукового відкриття».

Індуктивна логіка була пізніше систематизована і розвинена англійським філософом і вченим Дж. Ст. Міллем (1806-1873) в двотомній праці «Система логіки силлогистической й індуктивної». Вона суттєво вплинула на подальший розвиток наукового пізнання, сприяла досягненню їм нових висот.

Потреби наукового пізнання не тільки в індуктивному, але і в дедуктивному методі в XVII ст. найбільш повно втілив французький філософ і учений Р. Декарт (1596-1650). У своїй головній праці «Міркування про метод...», грунтуючись на даних насамперед математики, він підкреслював значення раціональної дедукції як основного методу наукового пізнання.

Послідовники Декарта з монастиря Пор-Роялі А. Арно і П. Ніколь створили працю «Логіка, або Мистецтво мислити». Він здобув популярність як «Логіка Пор-Рояля» довгий час використовувався як підручник по цій науці. У ньому автори вийшли далеко за межі традиційної логіки і приділили головну увагу методології наукового пізнання, логіці відкриттів. Логіка розглядалася ними як пізнавальне знаряддя всіх наук. Створення подібних «розширених логік» стало характерним у XIX-XX ст.

Відомий внесок у розвиток традиційної формальної логіки внесли російські вчені. Так, уже в перших трактатах за логікою починаючи приблизно з X ст. робилися спроби самостійного коментування праць Аристотеля та інших вчених. Оригінальні логічні концепції в Росії розроблялися в XVIII ст. і були пов'язані насамперед з іменами М. Ломоносова (1711 - 1765) та А. Радищева (1749-1802). Розквіт логічних досліджень в нашій країні відноситься до кінця XIX ст. Так, М. Каринский (1840-1917) створив оригінальну теорію загальної висновків - як дедуктивних, так і індуктивних. Праці його учня Л. Рутківського (1859-1920) були присвячені передусім основних типів умовиводів, їх подальшої розробки, і являли собою, по суті, окремий випадок більш загальної теорії логічних відносин. С. Поварнин (1870-1952) прагнув розробити загальну теорію відносин в логіці. Подальший розвиток традиційна логіка отримала в роки Радянської влади. Вона успішно розробляється і в наші дні.


Яндекс.Метрика