Становлення діалектичної логіки

Грандіозну спробу виробити цілісну систему нової, діалектичної логіки зробив інший німецький філософ — Р. Гегель (1770-1831). У своєму основоположному праці «Наука логіки» він насамперед розкрив фундаментальне протиріччя між готівкою логічними теоріями і дійсною практикою мислення, яке до того часу досягла значних висот.

Засобом вирішення цієї суперечності і стало створення ним — правда, у своєрідній, релігійно-містичній формі — системи нової логіки. У фокусі її — діалектика мислення у всій його складності і суперечливості. Гегель заново піддав дослідження природу мислення, його закони й форми. У цьому зв'язку він прийшов до висновку, що «діалектика складає природу самого мислення, що в якості розуму воно повинне впадати в заперечення самого себе, в протиріччя». Своє завдання мислитель бачив у тому, щоб знайти спосіб розв'язання цих протиріч. Гегель піддав жорстокій критиці колишню, звичайну логіку за її зв'язок з метафізичним методом пізнання. Але в цій своїй критиці зайшов так далеко, що відкинув її принципи, засновані на законі тотожності і законі суперечності. Перекрутивши дійсне співвідношення формальної логіки і діалектичної логіки, він тим самим завдав першої важкий удар, істотно загальмував її подальший розвиток.

Проблеми діалектичної логіки, її співвідношення з формальної знайшли подальшу конкретизацію і розвиток в працях філософів і вчених Німеччини К. Маркса (1818-1883) та Ф. Енгельса (1820-1895). Використовуючи багатющий розумовий матеріал, накопичений філософією, природничими і суспільними науками, вони створили якісно нову, діалектико-матеріалістичну систему, яка знайшла втілення в таких творах, як «Капітал» К. Маркса,«Анти-Дюрінг» і «Діалектика природи» Ф. Енгельса та ін З цих загальнофілософських позицій Маркс і Енгельс і оцінювали спеціальне «вчення про мислення і його закони» — логіку і діалектику. Вони не заперечували значення формальної логіки, не вважали її «нісенітницею», але підкреслювали її історичний характер. Так, Енгельс зазначав, що теоретичне мислення кожної епохи, це — історичний продукт, який приймає в різні часи дуже різні форми і разом з тим дуже різний зміст. «Отже, наука про мисленні, як і всяка інша наука, є історична наука, наука про історичний розвиток людського мислення».

Теорія законів мислення, по Енгельсу, аж ніяк не є якась раз і назавжди встановлена істина, як це пов'язує зі словом «логіка» обивательська думка: «Сама формальна логіка залишається, починаючи з Арістотеля і до наших днів, ареною запеклих суперечок».

Що ж стосується діалектичної логіки, то вже Аристотель «досліджував суттєві форми діалектичного мислення». Говорячи про новітньої німецької філософії, яка знайшла своє завершення в Gegele, Енгельс вважав її «найбільшою заслугою» повернення до діалектиці як вищої форми мислення. У той же час Маркс і Енгельс показали глибоке якісна відмінність своєї діалектики від гегелівської: гегелівська була ідеалістичною, а марксистська — матеріалістичної, розглядає мислення, його форми і закони як відображення зовнішнього світу.

Розкриваючи дійсне співвідношення між формальною і діалектичною логікою, Енгельс показав, що вони не виключають один одного. Формальна логіка необхідна, але недостатня. Тому необхідна також діалектична логіка. Заперечуючи проти того, щоб вважати формальну логіку і тим більше діалектику інструментом простого доказування, він підкреслював: «Навіть формальна логіка являє собою перш за все метод для відшукання нових результатів, для переходу від відомого до невідомого; і те ж саме, тільки в набагато більш високому сенсі, являє собою діалектика, яка до того ж, прориваючи вузький горизонт формальної логіки, містить у собі зародок більш широкого світогляду». Енгельс порівнював співвідношення формальної і діалектичної логіки з співвідношенням елементарної і вищої математики — математика сталих величин і математики змінних величин.


Яндекс.Метрика