Епістімічна модальність

Епістемічна модальність - це виражена в судженні інформація про підстави прийняття і ступеня його обгрунтованості. Обмін інформацією між людьми в процесі спілкування передбачає виразне розуміння підстав прийняття або неприйняття виражених у висловлюваннях думок, оцінок, фактичних даних і т. п. Прийняття висловлювань залежить від багатьох об'єктивних і суб'єктивних факторів. Найважливішими серед них є логічні і внелогіческіе фактори, що визначають два епістемічних типу суджень, що розрізняються підставами їх прийняття.

Перший тип - це засновані на думках судження, що виражають віру; другий тип - логічно обгрунтовані судження, що виражають знання.

Віра. До внелогіческіе факторів, що впливає на прийняття суджень, відносяться: думка авторитетів, прагматичний інтерес, традиції, колективне й індивідуальне навіювання та інші. Подібного роду дії можуть призводити до некритичному прийняттю чужих думок і формуванню на їх основі різного роду вірувань. За своєю соціальною спрямованістю вірування можуть бути як прогресивними (віра в справедливість), так і реакційними - різного роду націоналістичні доктрини, релігійний фанатизм та інші вірування. За епістеміческого статусу віра - це стихійне, некритичне прийняття чужих думок, щирих або помилкових, прогресивних чи реакційних.

Якщо модальним оператором B позначити вірування, тобто прийняття вислови p без обгрунтування, то вираз B(р) буде означати: «р приймається на основі віри».

Знання. Фактор логічного впливу - це прийняття судження як істинного або хибного в силу його обгрунтованості іншими судженнями, з яких прийняте судження логічно випливає як наслідок. Особливість раціонально орієнтованого пізнання - прийняття лише таких суджень, які спираються на достовірно встановлений емпіричний або теоретичний фундамент з перевірених суджень. Такого роду обгрунтовані судження набувають епістемічні статус знань: К(р), де К - модальний оператор, що позначає «знання».

За ступенем обгрунтованості серед знань розрізняють два непересічних класи суджень: 1) достовірні і 2) проблематичні.

1) Достовірні судження - це досить обгрунтовані істинні чи хибні судження. Їх істинність або хибність встановлюється або шляхом безпосередньої перевірки, або опосередковано, коли судження підтверджується емпіричними або теоретичними положеннями.

Модальність таких суджень можна виразити за допомогою операторів: доведеності (веріфіцірованності) - V і спростувати (фальсифікування) - F. Судження р доведено, якщо воно достатньо обгрунтоване: Vр. Якщо достатньо обгрунтоване заперечення судження, тобто не-р, то таке судження також вважається доведеним: V¬р. Наприклад, доведено судження «Невірно, що Н. брав безпосередню участь у скоєнні злочину», якщо встановлено алібі, тобто факт перебування Н. під час вчинення злочину в іншому місці.

Таким чином, про будь достовірно встановленому судженні можна говорити як про доведений, або верифікувати, тобто Vр V V ¬ р.

Достовірні судження можуть бути виражені за допомогою оператора спростувати: Fр V F ¬ р.

Оператори доведеності і спростувати можуть бути виражені один через інший. Так, доведеність р еквівалентна спростуванню не-р, а доведеність не-р еквівалентна спростуванню р. Цю еквівалентність можна представити в наступному вигляді:

Vр = F ¬ р;

V ¬ р = Fр.

Достовірність ставиться до такої модальної характеристиці судження, яка, подібно поняттям істини і хибності, не змінюється за ступенями. Про двох висловлюваннях не можна сказати, що одне з них «більш достовірно», ніж інше. У випадку достатньої обгрунтованості судження його вважають доведеним, тим самим достовірним, тобто істинним або хибним без зміни по ступенях.

Слід зазначити, що в психологічному плані достовірне знання характеризується відсутністю сумнівів в істинності відповідного судження. Однак відсутність сумнівів саме по собі ще не говорить про достовірність судження, яке визнається таким лише за наявності відповідних підстав - логічних або емпіричних.

2) Проблематично судження - це судження, недостатньо обгрунтовані. Істинність або хибність таких суджень точно не встановлена, тому їх називають проблематичними, правдоподібними, або ймовірними.

У природній мові показниками проблематичності судження зазвичай служать вступні слова: «по-видимому», «ймовірно», «видається», «можливо», «можна припустити» та ін Для проблематичних суджень прийнято вираз: «S, імовірно, є Р» . Проблематичність якого-небудь судження (р) можна виразити оператором Р; вираз Рр читається: «Ймовірно, р».

Проблематичність судження р може бути виражена в термінах доведеності і спростувати:

Рр = ¬ Vp V ¬ Fp.

У судовому дослідженні у формі проблематичних суджень будуються версії (гіпотези) про обставини розслідуваних справ. Вони направляють розслідування по правильному руслу і допомагають встановленню достовірних результатів.

Вимога доведеності пред'являється до всіх суджень у судочинстві. Судовий обвинувальний вирок у кримінальній справі і рішення суду по цивільній справі повинні спиратися на достовірно встановлені обставини кожної конкретної справи. Тільки в цьому випадку рішення суду вважається правосудним.


Яндекс.Метрика