Історія логіки

Логіка, яка вивчає пізнає мислення і застосовується як засіб пізнання, виникла і розвивалася як філософська наука. Вона сформувалася більше двох тисяч років тому, в IV ст. до н. е.. Її засновником є давньогрецький філософ Арістотель (384-322 рр.. до н. е.). У своїх логічних працях, які отримали загальну назву «Органон» (грец. «знаряддя, інструмент пізнання»), Аристотель сформулював основні закони мислення: тотожності, протиріччя і виключеного третього, описав найважливіші логічні операції, розробив теорію поняття і судження, докладно дослідив дедуктивний (силлогистическое) умовивід. Арістотелівський вчення про силогізм склало основу одного з напрямків сучасної математичної логіки - логіки предикатів.

Важливим етапом у розвитку вчення Аристотеля з'явилася логіка античних стоїків (Зенон, Хрісіпп тощо), дополнившая аристотелевську теорію силогізму описом складних умовиводів. Логіка стоїків - основа іншого напрямку математичної логіки: логіки висловлювань.

Серед інших античних мислителів, що розвивають і коментують вчення Арістотеля, слід назвати Галена, Порфирія, Боеція, твори якого тривалий час служили основними логічними посібниками.

Логіка розвивалася і в середні віки, однак схоластика спотворила вчення Аристотеля, пристосувавши його для обгрунтування релігійної догматики.

Значні успіхи логічної науки в Новий час. Найважливішим етапом в її розвитку з'явилася теорія індукції, розроблена англійським філософом Ф. Беконом (1561-1626). Бекон розробив методи наукової індукції, систематизовані згодом англійським філософом і логіком Дж. С. Міллем (1806-1873).

Дедуктивна логіка Арістотеля і індуктивна логіка Бекона - Мілля склали основу загальноосвітньої дисципліни, яка протягом тривалого часу була обов'язковим елементом європейської системи освіти і складає основу логічного освіти в даний час.

Цю логіку прийнято називати формальною, так як вона виникла і розвивалася як наука про форми мислення. Її називають також традиційної, або арістотелівської, логікою.

Подальший розвиток логіки пов'язаний з іменами французького філософа Р. Декарта (1596-1650), який вніс істотний внесок в дедуктивну логіку; німецького філософа Г. Лейбніца (1646-1716), який сформулював закон достатньої підстави, який висунув ідею математичної логіки, яка отримала розвиток значно пізніше; німецького філософа І. Канта (1724 - 1804) та багатьох інших європейських філософів і вчених.

Ряд оригінальних логічних ідей висунули і розвинули мислителі країн Сходу: Ібн Сіна (Авіценна), Ібн Рушд (Аверроес) і ін.

Значні заслуги у розвитку логіки російських філософів і вчених. Ряд оригінальних ідей висунули М. В. Ломоносов (1711-1765), А. Н. Радищев (1749-1802), Н. Г. Чернишевський (1828-1889). Відомі своїми новаторськими ідеями в теорії умовиводів російські логіки М. І. Каринский (1840-1917) і Л. В. Рутковський (1859-1920). Одним з перших почав розвивати логіку відносин філософ і логік С. І. Поварнин (1870-1952).

У другій половині XIX ст. в логіці починають широко застосовувати розроблені в математиці методи обчислення. Цей напрямок розроблялося в працях Д. Буля, У. С. Джевонса, П. С. Порецького, Г. Фреге, Ч. Пірса, Б. Рассела, Я. Лукасевича та інших математиків і логіків. Теоретичний аналіз дедуктивних міркувань методами обчислення з використанням формальних мов отримав назву математичної, чи символічної, логіки.


Яндекс.Метрика