Зв'язок думок. Закон мислення

Проявляючись у різних формах, мислення в процесі свого функціонування виявляє певні закономірності. Тому іншою фундаментальною категорією в логіці виступає «закон мислення», або, по імені самої науки, «закон логіки», «логічний закон». Щоб зрозуміти, про що йде мова, з'ясуємо спочатку, що таке всякий закон взагалі.

З точки зору сучасних наукових уявлень, що оточуючий нас світ є зв'язне єдине ціле. Зв'язність - загальна властивість складових його структурних елементів. Це здатність предметів, явищ і т. д. існувати не окремо, а разом, об'єднуючись певним чином, вступаючи в ті чи інші зв'язки і відносини, утворюючи більш-менш цілісні системи - атом, Сонячну систему, живий організм, суспільство. Причому самі ці зв'язки і відносини виключно різноманітні. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми, несуттєвими й істотними, необхідними і випадковими і т. д.

Одним з видів зв'язку є закон. Але закон - це не будь-який зв'язок. Під законом взагалі зрозуміло внутрішня, істотна, необхідний зв'язок між предметами і явищами, що повторюються завжди і всюди при певних умовах. Кожна наука вивчає свої, специфічні закони. Так, у фізиці - це закон збереження і перетворення енергії, закон всесвітнього тяжіння, закони електрики і т. д. В біології - закон єдності організму і середовища, закони спадковості і т. п. В юридичних науках - закони виникнення і розвитку держави і права та ін.

Мислення теж має цілісний характер. Але його зв'язність якісно інша, так як структурними елементами тут виступають не самі речі, а лише думки, тобто відображення речей, їх розумові «зліпки». Ця зв'язність виявляється в тому, що виникають і циркулюючі в головах людей думки існують не окремо й ізольовано одна від одної, подібно до найдрібніших уламків розбитого дзеркала (в кожному з яких відображається лише якийсь окремий фрагмент, шматочок дійсності). Вони так або інакше пов'язані між собою, утворюючи більш або менш стрункі системи знань (наприклад, у науках) аж до світогляду - найбільш загальній сукупності поглядів і уявлень про світ в цілому і ставлення до нього людини. Поряд зі структурними елементами мислення зв'язок думок - інша найважливіша характеристика його як складної відбивальної системи.

Про які конкретно зв'язках йде мова? Оскільки мислення має зміст і форму, то ці зв'язки двоякого роду - змістовні і формальні. Так, у висловлюванні «Москва є столиця» змістовна, або фактична, зв'язок полягає в тому, що думка про конкретному місті - Москві співвідноситься з думкою про специфічних містах - столицях. Але тут є й інша, формальний зв'язок, між самими формами думок - поняттями. Вона виражається в російській мові словом «є» і означає, що один предмет включається в групу предметів, а отже, одне поняття входить в інше, не вичерпуючи його. Разом із зміною змісту висловлювання змінюється і змістовна зв'язок, а формальна може повторюватися як завгодно довго. Так, у висловлюваннях «Право є суспільне явище», «Конституція є закон» змістовна зв'язок щоразу нова, а формальна - та ж, що і в першому висловлюванні. Оскільки саме логіка досліджує такого роду зв'язки між думками, відволікаючись від їх конкретного змісту, вони отримали назву «логічні зв'язки». Їх існує безліч, що свідчить про розвиненість і багатство людського мислення. Це зв'язки між ознаками в понятті і самими поняттями, між елементами судження і самими судженнями, елементами міркування і висновками. Наприклад, зв'язки між судженнями виражаються сполучниками «і», «або», «якщо... то», часткою «не» та ін. В них відбиваються реальні, об'єктивно існуючі зв'язки і відносини між предметами і явищами дійсності: з'єднання, роз'єднання, обумовленості та ін.

Особливим видом логічного зв'язку є закон мислення, чи закон логіки, логічний закон. Це внутрішня, необхідна, істотна зв'язок між думками, що розглядається з боку їх форми. Вона теж носить загальний характер, тобто належить до цілої сукупності думок, різних за своїм змістом, але мають схожу структуру.


Яндекс.Метрика