Значення логіки для юристів

В сучасній юридичній практиці широко використовується, власне кажучи, весь найбагатший арсенал логічних засобів: визначення (юридичних понять), розподіл (наприклад, класифікація злочинів), підведення під поняття (наприклад, кваліфікація конкретного діяння), версія як вид гіпотези (наприклад, як слідча версія), умовивід (наприклад, в обвинувальному висновку), доказ і спростування (наприклад, під час судового розгляду) і т. д.

Для успішного використання логічного арсеналу потрібно в досконалості їм володіти. І тут немає іншого шляху, крім глибокого і вдумливого вивчення логіки — освоєння визначеної суми логічних знань, вироблення відповідних логічних умінь і навичок. Можна сміливо сказати: щоб стати справжнім, гарним юристом, потрібні дві речі: висока правова культура і настільки ж висока логічна культура. І в цьому немає ніякого перебільшення.

Про те, яке значення має логіка для юристів, свідчать стенограми матеріалів згадуваного вже Конституційного Суду. Як видно зі стенограм, на засіданнях безліч разів вживався сам термін «логіка»: «звичайна логіка», «усупереч логіці», «справи логічно об'єднані», «логічна форма думки». Використовувалися і спеціальні логічні терміни: «визначення», «теза», «доказ», «довід», «аргументи», «підстава», «висновок» (чи «висновки»). Робилися посилання на закони і вимоги логіки: йшлося про «підміну тези» (закон тотожності), виявлялися логічні протиріччя в міркуваннях сторін (закон протиріччя), застосовувалося вимога «чи» (закон виключеного третього), говорилося про «достатні підстави» для висновків (закон достатньої підстави).

Зрозуміло, що рішення суду могло бути правильним лише в тому випадку, якщо не тільки його юридичні підстави вірні, але і хід міркувань правильний. А це і є логічна сторона юридичних доказів.

Характерно, що самі юристи визнають важливість і значення логіки для юридичної практики. Так, у підручнику «Криміналістика» підкреслено: «Широко і творчо криміналістика запозичує положення логіки і особливо такі прийоми логічного мислення, як аналіз, синтез, дедукція та індукція, аналогія, узагальнення, абстракція і т. п. Використання відомостей з області логіки дозволило розробити "логіку наслідку", "логічні основи криміналістичної тактики"»1. У складних ситуаціях розслідування, говориться там, не можна досягти успіху в розкритті злочинів без знання законів діалектичної і формальної логіки, без уміння слідчого мислити, без здатності його до ймовірних суджень, припущень. Стосовно до окремого випадку розслідування там далі сказано: «Достовірне встановлення властивості об'єкта вимагає, таким чином, дослідження різних його проявів, узагальнення спостережень, експериментів, побудови умовиводів про механізм утворення слідів, а також використання інших форм логічної діяльності». У зв'язку з використанням новітньої техніки, заснованої на математичному моделюванні, відзначається, що при побудові так званих формалізованих мов і створенні автоматизованих систем збору, зберігання, переробки і видачі юридичної інформації традиційна символіка математики і логіки модифікується і використовується з урахуванням характеру конкретного об'єкту дослідження.

Логіка має велике значення не тільки для криміналістики, але і для рішення всього спектру юридичних задач, регулювання трудових, майнових і інших відносин, соціального і правового захисту трудящих, митного права і т. п.

У нинішніх умовах розвитку нашої країни значення логіки для юристів ще більш зростає. Становлення правової держави в Росії припускає висування на одне з перших місць у суспільстві всього комплексу юридичних наук як теоретичної основи правового регулювання всієї сукупності суспільних відносин в умовах переходу до ринкової економіки. Належить також величезна практична робота, зв'язана з приведенням усього різноманітного законодавства у відповідність з вимогами ринкових відносин. У зв'язку з цим і підсилюється роль логіки як однієї з незамінних теоретичних опор юридичної науки і практики.


Яндекс.Метрика